ترابری

مزایای ترابری

مزایای ترابری

شرکت ترابری در تبریز ترابری شهرام ترابر

مزایای ترابری

نیاز به جا به جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر باعث به وجود آمدن حمل ونقل میشود. درمورد انسان، جا به جایی به طور عمده به دلیل نیازهای تجاری، اجتماعی، تفریحی ویا فرهنگی صورت میگیرد و در ارتباط با کالا، علت اصلی جابه جایی،

عدم انطباق مکانی محل تولید ومصرف کالا بر یکدیگر میباشد.

در ادامه :

پامروزه حمل ونقل یکی از بخش های مهم اقتصاد ملی محسوب میشود که به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور می گذارد. ارتباط حمل ونقل با کلیه بخش های اجتماعی_اقتصادی باعث شده تا این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد، تجارت و زندگی اجتماعی به شمار رود. از جمله ترکیبات حمل ونقل میتوان به حمل ونقل ترکیبی خشکی-دریا-خشکی، راه آهن-هوا-راه آهن،دریا-هوا-دریا-ریل،جاده-رودخانه-دریاو… اشاره نمود.

حمل ونقل چند وجهی یکی از پیچیده ترین شکل های حمل ونقل واز مهمترین تحولات توسعه کسب وکار جهانی در دهه های اخیر محسوب میشود.

این شیوه صرفاً نوعی روش حمل ونقل نیست بلکه نظام هماهنگ کننده روش های مختلف حمل و نقل برای محموله هاست. اگرچه حمل ونقل چندوجهی در راستای یک پارچه ساختن روشهای حمل ونقل دریایی، زمینی و ریلی است، اما به عنوان سیستمی که در آن بازده مجموع کل بزرگتر از بازده هریک از بخش ها باشد، دارای اهمیت بسیاری است. بسیاری از اقتصاد دانان معتقد هستند که رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و گسترش زیر بنای حمل ونقل وجود دارد.

حمل ونقل (ترابری)چندوجهی

منظور ازحمل و نقل چندوجهی حمل کالاتوسط یک واسط حمل(شرکت حمل ونقل) بااستفاده از دویا چند شیوه حمل ونقل از مبدا اولیه تا مقصد نهایی تحت یک قرارداد واحد میباشد.

مقایسه هزینه تمام شده وزمان کل حمل کالا بین دو گزینه حمل ونقل تک وجهی وچندوجهی مزیت اقتصادی حمل ونقل چندوجهی را درتجارت بین کشورها را کاملا مشخص مینماید.

شاخصه ها 

 • بهره گیری از کامیون، قطار، کشتی، هواپیما و…
 • ترکیب تکنولوژی و کانتینر
 • قبولی مسئولیت های حقوقی حمل کالا توسط یک واسطه
 • حمل ونقل کارآمدتر وموثرتر جهت ارسال کالا به بازار
 • نوآوری در تجارت
 • مجموعه ای از دریا وخشکی درفاصله زیاد
 • زمان ترانزیت کالا از اهمیت خاصی برخوردار است

الزامات بهره مندی از رویکرد حمل ونقل چندوجهی

با قبول این واقعیت که نتیجه اقتصادی فعالیت همه بازیگران در طول زنجیره حمل، به حداقل رساندن هزینه تمام شده حمل کالاها با رویکرد روش چندوجهی در مقایسه با یک روش خاص است، درک اینکه چه ترکیبی از روش های حمل ونقل میتواند بیشترین اثربخشی رادرکاهش هزینه حمل داشته باشد امری ضروری است.

هریک از روشهای حمل  دارای مزایا  ومحدودیت هایی هستند که بکارگیری بهینه ظرفیت های یک روش و پوشش نقاط ضعف آن توسط نقاط قوت روش های دیگر میتواند به اثربخشی ترکیب بین آنها درکاهش هزینه تمام شده حمل کمک کند.

  بنا به شرایط اقتصادی و وجود ظرفیت های عملیاتی امکان حمل  کالاهای مختلف از روشهای زیر امکان پذیر است:

حمل ونقل دریایی با استفاده  از کشتی، حمل و نقل جاده ای از طریق بکارگیری کامیونها، حمل ونقل ریلی با استفاده از قطار، حمل ونقل هوایی با استفاده از هواپیما.

 روشهای حمل ونقل چندوجهی

روش خشکی-دریا- خشکی: به دلیل صرفه جویی در مقیاس حمل هر دو روش ،رایج ترین نوع میباشد. در اکثر کشورها زیر ساخت هر دو فراهم است.

روش ترکیب جاده-هوایی  جاده: از روش های رایج در اروپا. برای کلاهای باارزش

روش دریایی-هوایی – دریایی : سرعت حمل ونقل هوایی و صرفه اقتصادی حمل ونقل دریایی. برای جابجایی کالاهای با ارزش مانند قطعات کامپیوتری، کالاهای فصلی وکالاهای الکتریکی.

روش ریلی-جاده – رودخانه-دریا

روش مینی بریج: انتقال کانتینر از بندر کشور مبدا به بندری در کشور مقصد و انتقال مجدد از طریق ریل به بندر دیگری در همان کشور.

روش رو-رو: مجموعه ای از روشهای حمل ونقل دریایی وخشکی. جابجایی محموله های سنگین

روش  قطار دریایی: ترکیب حمل ونقل ریلی ودریایی. نمونه ای از حمل ونقل رو-رو (قطار به جای ماشین)

رعایت اقتصاد مسافت

یکی از موارد مهم در زمینه حمل ونقل اقتصاد مسافت میباشد. کامیون ها بنا به دلایلی مانند انعطاف پذیری وقابلیت دسترسی بالا، مناسب ترین وسیله حمل برای مسافت های کوتاه هستند.

در حالی که معمولا در مسیرهای طولانی تر، هزینه حمل ریلی در مقایسه با کامیون کمترخواهد بود. اما اگر فاصله مبدا بارگیری تا مقصد بسیار طولانی باشد،کم هزینه ترین وسیله حمل ونقل، برای کالاهای با ارزش هواپیما وبرای کالاهای کم ارزش، کشتی است. این به معنای مسافت اقتصاد است. طی مسافت ماورای محدوده اقتصادی منجر به افزایش هزینه حمل میگردد.

برای درک مفهوم اقتصاد مسافت برآوردی از میانگین حجم ومسافت کالاهای جابه جا شده به روش های مختلف حمل ونقل درنمودار زیر آورده شده است:

در ادامه :

شکل۱: حجم ومسافت کالاهای جابه جا شده به روش های مختلف حمل ونقل

از نظر اقتصادی ومشروط به در دسترس بودن کلیه روش های حمل، استفاده از کامیون صرفاًبرای مایل های اولیه وآخر زنجیره حمل مناسب ترین وسیله وقطار برای مسیرهای متوسط مقرون به صرفه است، درحالی که کشتی ها بهترین گزینه حمل کالا برای مسافت های بسیار طولانی هستند.

ملموس ترین مصداق اقتصاد چندوجهی، کالاهای چینی میباشند که بدلیل کمتر بودن قیمت تمام شده آنها در مقایسه با نمونه های مشابه و به لطف بهره مندی از مزایای حمل ونفل چند وجهی ،امروزه در تمام جهان حضور وصف ناپذیری دارند وتقریباً هیچ بازاری از هجوم آنها در امان باقی نمانده است.

افزایش تاثیرگذاری کشور چین نه تنها در حوزه های اقتصادی که به موتور محرکه اقتصاد جهان مشهور شده است، بلکه تصویری کلان و واقعی از مزایای ادغام اقتصاد آن کشور با اقتصاد سایر کشورهاست که به مدد سیستم های حمل ونقلی میسر گردیده است.

مزایای رویکرد حمل ونقل چند وجهی:

 • کاهش هزینه تمام شده حمل،
 • بکارگیری متناسب ظرفیت های حمل ونقلی در روش های مختلف
 • اجتناب از سرمایه گذاری های مضاعف ومازاد در فرآیند حمل ونقل
 • کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی
 • افزایش سطح انعطاف پذیری وقابلیت اعتماد در ارائه خدمات
 • ایجاد فرصت های شغلی متعدد در طول زنجیره حمل ودر سطح گسترده تر
 • کاهش زمان ونقاط جابجایی و کاهش هزینه صادرات و واردات و کاهش اسناد وتشریفات اداری
 • جابجایی سریعتر کالا از نقاط ترانزیت و صرفه جویی در هزینه ها

چالش های حمل ونقل چندوجهی

باتوجه به این که در زنجیره حمل ونقل چندوجهی بخشهای مختلفی در مبادی اولیه، طول مسیر و مقصد نهایی فعالیتهای مربوط به جا به جایی کالا را به انجام میرسانند، لذا به ناچار چالش ها و مشکلاتی را در پی خواهند داشت که عمده آنها به شرح زیر میباشد:

 • مسئولیت های حقوقی ذینفعان: رواج این روش حمل ونقل وجذب واسطه های بیشتر در زنجیره. پیچیدگی روز افزون زنجیره حمل. عدم شفافیت و تفکیک وظایف و مسئولیت ها
 • بالا بودن هزینه های حمل ونقل: دریافت هزینه های بالا به دلیل نبود بار برگشتی از سوی شرکت های حمل ونقل
 • نبود قانون واحد بین المللی: عدم وجود یک نظام حقوقی واحد جهت پاسخگویی به مفقود شدن، خسارت کالا وتاخیر در تحویل به موقع کالا. مجموعه ای پیچیده از کنوانسیون های بین المللی
 • عدم وجود زیر ساخت های لازم: انقلاب کانتینر تحولی هزینه ساز وپردغدغه. هزینه های بالای سرمایه گذاری های اولیه. عدم دسترسی برخی از کشورها به آبهای آزاد
 • امنیت وایمنی کالا: تاثیر انکار ناپذیر دزدی، خسارت بر کالا وسوانح. عدم وجود نظام حقوقی حاکم بر ساختار امنیتی

نتیجه گیری

آثار عمده اقتصادی حمل ونقل چند وجهی افزایش یا کاهش هزینه زندگی بطور مستقیم از طریق هزینه های حمل ونقل هر خانواده و بطور غیرمستقیم از طریق تاثیر روی قیمت سایر کالاها وخدمات ،می باشد.

آثار کوتاه مدت آن نیزشامل تاثیر قیمت های حمل ونقل بر روی مصرف خدمات جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار بلند مدت آن مربوط به تغییر مبانی محاسبات اقتصادی طرح های عمرانی وتولیدی میباشد.

وتمام

شرکت ترابری در تبریز ترابری شهرام ترابر

 

بیشتر بدانید :

برنامه ریزی ترابری 

وظایف شرکت های ترابری 

ترابری در نقاط مختلف جهان

ترابری چیست ؟

حمل نقل هوایی :

 

 

 

 

 

 

 

حمل‌ و نقل‌ چندوجهی باعث‌ ایجاد هماهنگی‌، سرعت‌ و نظم‌ درمراحل‌ حمل‌ می‌گردد که‌ بالطبع‌ کاهش‌ هزینه‌ حمل‌ را به‌ همراه‌ دارد . هزینه‌ حمل‌ می‌تواند تا ۳۰ درصد ارزش‌ کالا باشد، در نتیجه آثار این‌ صرفه‌جویی‌ درتجارت‌ و تولید، انکارناپذیر است‌. از طرف‌ دیگر مشتریان‌ در صورت‌ بروزهر گونه‌ خسارت‌ می‌توانند علیه‌ متصدی‌ حمل‌ چندوجهی‌ اقامه‌ دعوی‌نموده‌ و از هزینه‌ و درگیری‌های‌ مربوط به‌ مراجعه‌ به‌ کریرهای‌ عامل‌ حمل‌که‌ شناختی‌ از ایشان‌ ندارند، اجتناب‌ کنند. مسئولیت‌ متصدی‌ حمل‌ چندوجهی‌ وی‌ را وادار می‌سازد که‌ با دقت‌بیشتری‌ مراحل‌ حمل‌ را برنامه‌ریزی‌ و از کریرهای‌ مطمئن‌ جهت‌ انتقال‌ کالااستفاده‌ کند.

بالا