تعاریف و اصطلاحات توافق‌نامه‌ی تیر:

 

 

ترابری در تبریز ترابری شهرام ترابر :

 

 

ماده ۱ ـ تعاریف

از لحاظ این کنوانسیون:

۱- اصطلاح « عملیات تیر »، یعنی حمل‌ونقل کالاها، از یک گمرک مبدا، به گمرک مقصد، تحت رویه‌ای موسوم به رویه‌ی تیر، مندرج و تشریح شده در این کوانسیون.

۲-اصطلاح « عملیات تیر »، یعنی آن قسمت از حمل‌ونقل تیر، که در قلمرو یک طرف متعهد، و از یک گمرک‌خانه‌ی مبدا، یا گمرک ورودی (بین‌راهی)، تا گمرک مقصد، یا خروجی (بین‌راهی) صورت می‌گیرد.

۳- اصطلاح « شروع عملیات تیر »، یعنی این‌که وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینر، و نیز بار، و کارنه‌ی مربوطه، جهت بازرسی به گمرک مبدا، یا ورودی (بین‌راهی) ارایه‌شده، ضمن این‌که کارنه‌ی تیر مزبور، مورد پذیرش (قبول) گمرک فوق قرار گرفته است.

۴- اصطلاح « پایان عملیات تیر »، یعنی این‌که وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینر، همراه با کارنه‌ی تیر مربوطه، جهت بازرسی به گمرک‌خانه‌ی مقصد، یا خروجی (بین‌راهی)، ارایه شده است.

۵- اصطلاح « تسویه‌ی عملیات تیر »، یعنی از نظر مقام‌های گمرکی، عملیات، به‌طور کامل و بی‌نقص، در قلمرو یک طرف متعهد، خاتمه یافته است. تسویه‌ی عملیات نیز، توسط مقام‌های گمرکی، براساس یک مقایسه، از داده‌ها و اطلاعات موجود در گمرک مقصد، یا خروجی (بین‌راهی)، و گمرک مبدا، یا ورودی (بین‌راهی)، انجام می‌شود.

۶- اصطلاح « حقوق و عوارض واردات و صادرات »، یعنی حقوق گمرکی و سایر حقوق، عوارض، حق‌الزحمه‌ها، و هزینه‌های دیگر، که در هنگام، یا در ارتباط با واردات و صادرات کالاها، اخذ می‌شود، که البته این وجوه، محدود به هزنیه‌های تقریبی خدمات انجام شده، نمی‌گردد.

۷- اصطلاح « وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای »، به معنای، نه‌تنها هرنوع وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای موتوری، بلکه هرنوع واگن، یا واگنی کوچک است، که به‌منظور اتصال به وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای موتوری، ساخته شده است.

۸- اصطلاح « وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی »، یعنی وسایل نقلیه‌ای که به یکدیگر متصل شده، و در روی جاده، به‌صورت یک مجموعه‌ی واحد سفر می‌کنند.

۹- اصطـلاح « کانتینر (محفظه) »، یک قسمت از وسیلـه‌ی حمل‌ونقل (لیفت‌ون « مخـزن متحـرک »، یا سـایر وسـایط مشابه) است که:

  1. تمام یا قسمتی از آن پوشیده باشد، به‌نحوی‌که محفظه‌ای برای جای دادن کالاها را تشکیل دهد،
  2. با دوام و محکم ساخته شده باشد، و برای استفاده‌ی مکرر مناسب باشد،
  3. به‌ویژه، برای تسهیل حمل‌ونقل کالا، به‌وسیله‌ی یک یا چند نوع وسیله‌ی حمل، بدون بارگیری مجدد، در بین راه، ساخته شده باشد،
  4. برای انجام عملیات فوری، به‌ویژه، زمانی‌که از یک وسیله‌ی حمل، به وسیله‌ی حمل دیگر، منتقل می‌گردد، ساخته شده باشد،
  5. به شکلی ساخته شده باشد که بتوان آن را، به‌سهولت، بارگیری و تخلیه کرد.
  6. گنجایش داخلی آن، یک متر مکعب یا بیش‌تر باشد، « بدنه‌ها و محفظه‌های جداشدنی بار »، به‌عنوان کانتینر تلقی می‌شوند،

۱۰- اصطلاح « گمرک مبدا »، یعنی هر گمرک طرف متعهدی که حمل یک محموله، یا بخشی از یک محموله، طبق رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، از آن‌جا شروع می‌شود.

۱۱- اصطلاح « گمرک مقصد »، یعنی هر گمرک طرف متعهدی که در آن‌جا، حمل یک محموله، یا بخشی از یک محموله، طبق رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، در آن‌جا به‌پایان می‌رسد.

۱۲- اصطلاح « شخص »، به اشخاص حقیقی، یا اشخاص حقوقی، اطلاق می‌گردد.

۱۳- اصطلاح « دارنده‌ی کارنه‌ی تیر »، یعنی شخصی که برای وی، یک کارنه‌ی تیر، طبق مقررات مربوطه در کنوانسیون، صادر شده، و وی، راسا، یک اظهارنامه‌ی گمرکی، به‌شکل کارنه‌ی تیر، دال بر اظهار تمایل نسبت به حمل کالاها، طبق رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، در گمرک مبدا، ارایه نموده است.

وی نسبت به ارایه‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، و کانتینر، به انضمام محموله، هم‌چنین، کارنه‌ی تیر مربوطه، به مقام‌های گمرک مبدا، مسول بوده، و نیز، مسول رعایت سایر مقررات کنوانسیون خواهد بود.

۱۴- اصطلاح « کالاهای سنگین یا حجیم »، یعنی هرنوع شی سنگین یا حجیم، که به‌دلیل وزن، اندازه، با ماهیت آن، به‌طورمعمول، به‌وسیله‌ی یک وسیله‌ی نقلیه، یا کانتینر مسقف، حمل نمی‌گردد.

۱۵- اصطلاح « موسسه‌ی ضامن »، یعنی موسسه‌ای که توسط مقام‌های گمرکی یک طرف متعهد، به‌عنوان ضامن، و وثیقه‌ای در قبال اشخاصی که از رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، استفاده می‌نمایند، مورد قبول واقع شده باشد.

 

دامنه‌ی شمول کنوانسیون تیر:

ماده‌ی ۲

کنوانسیون CMR، در مورد حمل‌ونقل کالاهایی اعمال می‌گردد که در بین راه، بارگیری مجدد نشده، و در وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینرها (محفظه‌ها)، و با عبور از یک یا چند مرز مابین گمرک مبدا یک طرف متعهد، و گمرک مقصد طرف متعهد دیگر، یا همان متعهد، حمل شده باشد، مشروط بر این‌که، قسمتی از مسیر، مابین شروع و پایان عملیات حمل‌ونقل، تحت پوشش کارنه‌ی تیر، از طریق جاده، طی شده باشد.

ماده‌ی ۳

برای این‌که عملیات حمل‌ونقل، مشمول مقررات این کنوانسیون شود، باید:

الف ـ عملیات حمل‌ونقل، با شرایط ذیل انجام شود:

۱- با وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینرهایی (محفظه‌هایی) که با شرایط مندرج در  بخش ۳ (الف)، مورد قبول واقع (پذیرفته)، شده‌اند،

یا

۲- با سایر وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، سایر وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا سایر کانتینرها، طبق شرایط مذکور، در بخش ۳ (ج) انجام شود،

یا

۳- با وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، یا وسایل نقلیه‌ی خاصی، از قبیل اتوبوس، جرثقیل، جاروب‌کش، ماشین بتون‌ریزی و غیره، صادر شده، و خود، به‌عنوان کالا، از یک گمرک‌خانه‌ی مبدا، به گمرک مقصد، و طبق شرایط مذکور در بخش ۳ (ج)، حمل شده باشد. در مواردی که، این وسایل نقلیه، کالاهای دیگری حمل کنند، شرایط مذکور در بندهای ۱ و ۲، به تناسب، باید اعمال گردد.

ب ـ عملیات حمل، باید توسط موسساتی که طبق مفاد ماده‌ی ۶ ، تایید (قبول) شده‌اند، ضمانت شده، و تحت پوشش کارنه‌ی تیر، طبق مدل ارایه‌شده در ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱ این کنوانسیون، صورت گیرد.

ج ـ اصول

ماده‌ی ۴

کالاهایی که تحت رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، حمل می‌گردند، نباید مشمول پرداخت، یا تودیع حقوق گمرکی واردات یا صادرات، و عوارض گمرکی، در گمرکات بین‌راهی گردند.

ماده‌ی ۵

۱- کالاهایی که تحت رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، و در وسایل نقلیه‌ی لاک و مهر شده‌ی جاده‌ای، یا کانتینرهای لاک و مهر شده‌، حمل می‌شوند، به‌طور کامل، نباید در گمرکات بین‌راهی، مورد بازرسی قرار گیرند.

۲- با این وجود، به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده، مقام‌های گمرکی، می‌توانند در موارد استثنایی، به‌خصوص، هنگامی‌که ظن عدم رعایت قانون وجود دارد، محموله‌ها را، در این قبیل گمرکات، بازرسی کنند.

 

تعهدات (مسولیت‌های) موسسات ضامن در هنگام صدور کارنه تیر :

ماده ۶ – تعهدات (مسئولیت های) موسسات ضامن

۱- هر طرف متعاهد می تواند به موسسات تا زمانی که آن ها حداقل شرایط و الزامات مندرج در قسمت اول ضمیمه ( ۹ ) را رعایت می کنند , مجوز صدور کارنه تیر ، چه بصورت مستقیم و چه از طریق موسسات ضامن ، به عنوان موسسات تضمین کننده , اعطا نماید .

۲- هیچ موسسه ضامنی در کشوری تأیید نخواهد شد مگر این که تضمین های آن در بر گیرنده تعهدات (مسئولیت های) مربوط به عملیات تحت پوشش کارنه تیر در آن کشور توسط موسسات خارجی وابسته به همان سازمان بین المللی صادر باشد که خود نیز بدان وابسته است .

بند ۲ مکرر – کمیته اداری باید به یک سازمان بین المللی ، همان گونه که در بند ( ۲ ) نیز مذکور است ، مسئولیت ایجاد یک سیستم ضمانت بین المللی دارای تشکیلات و کارآیی موثر را تفویض نماید ، مشروط براین که سازمان مزبور مسئولیت فوق را بپذیرد .

۳- هر موسسه ضامن ، کارنه تیر را فقط برای اشخاصی صادر خواهد کرد که از نظر مقامات ذی صلاح کشور طرف متعاهدی که اشخاص مزبور در آن سکونت داشته یا زندگی می کنند ، مجاز به استفاده از رویه حمل و نقل تیر باشند .

۴- مجوز استفاده از رویه حمل و نقل تیر فقط به افرادی اعطاء می شود که حداقل شرایط و الزامات مذکور در قسمت دوم ضمیمه ( ۹ ) این کنوانسیون را دارا باشند .در صورت عدم حصول اطمینان از رعایت شرایط فوق , مجوز مربوطه , بدون لطمه به ماده ۳۸ ، لغو خواهد شد .

۵- مجوز استفاده از رویه حمل و نقل تیر ، طبق رویه مندرج در قسمت دوم – ضمیمه ( ۹ ) ، این کنوانسیون اعطاء خواهد شد .

ماده ۷

فرم های کارنه تیر که بوسیله موسسات خارجی مربوطه جهت موسسات ضامن ارسال شده است ، مشمول پرداخت حقوق واردات و صادرات و نیز عوارض نبوده و باید از هر گونه ممنوعیت ها و محدودیت های واردات و صادرات نیز معاف باشند .

ماده ۸

۱- موسسه ضامن باید متعهد شود که هر گونه حقوق گمرکی واردات و صادرات و عوارض و تیر هر گونه جریمه تأخیر را طبق قوانین و مقررات گمرکی کشوری که در آن دو رابط با عملیات تیر موارد تخلف مشاهده گردیده است ، پرداخت نماید . موسسه ضامن متفقاً و منفرداً به اتفاق اشخاصی که مبالغ فوق الذکر را باید بپردازند در پرداخت این قبیل وجوه مسئول می باشد .

۲- در مواردی که قوانین و مقررات یک طرف متعاهد پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردات و صادرات در بند ( ۱ ) فوق الذکر را مقرر نکرده باشد ، موسسه ضامن باید متعهد به پرداخت مبلغی معادل میزان حقوق و عوارض واردات و صادرات و هر گونه جریمه تأخیر گردد .

۳- هر یک از طرفین متعاهد حداکثر مبلغ قابل مطالبه از موسسه ضامن برای هر کارنه تیر را طبق مفاد بندهای ۱ و ۲ تعیین خواهد کرد .

۴- مسئولیت موسسه ضامن در قبال مقامات کشوری که گمرک مبدأ در آن واقع شده از زمانی شروع می شود که کارنه تیر توسط گمرک مزبور پذیرفته شده باشد . در کشورهای بعدی که محموله طبق رویه حمل و نقل تیر حمل و عبور داده می شود این مسئولیت از زمانی شروع می شود که این محموله ها به این کشورها وارد می شوند یا ، در کشورهایی که عملیات تیر طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۶ به حالت تعلیق درآمده است از هنگامی آغاز می شود که کارنه تیر مورد پذیرش گمرکی قرار گرفته است که عملیات تیر از آنجا ادامه می یابد .

۵- مسئولیت موسسه ضامن علاوه بر کالاهای مذکور درکارنه تیر ، شامل هر نوع کالای دیگری ، ولو درکارنه تیر مذکور نباشد ، در قسمت لاک و مهر شده وسیله نقلیه جاده ای و یا در کانتینر لاک و مهر شده بارگیری شده نیز می گردد . این مسئولیت شامل سایر کالاها نمی گردد.

۶- به منظور تعیین حقوق و عوارض گمرکی کالا طبق بندهای ۱ و ۲ این ماده ، مشخصات مندرج در کارنه تیر در صورت عدم اثبات خلاف آن باید صحیح تلقی گردد .

۷- در سررسید پرداخت مبالغ مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده ، مقامات ذی صلاح باید قبل از مطالبه از موسسه ضامن ، حتی الامکان پرداخت وجوه فوق را از شخص یا اشخاصی که مستقیماً مسئول می باشند ، مطالبه نمایند .

ماده ۹

۱- موسسه‌ی ضامن، باید مدت اعتبار کارنه‌ی تیر را با مشخص‌کردن و ذکر یک تاریخ قطعی اعتبار، معین کند، که پس از انقضای اعتبار، کارنه، مورد پذیرش گمرک مبدا قرار نخواهد گرفت.

۲- درصورتی‌که کارنه‌ی تیر، در تاریخ انقضا یا قبل از آن، طبق بند ۱ همین ماده، مورد پذیرش گمرک مبدا واقع شده باشد، کارنه‌ی مزبور، تا پایان عملیات تیر، در گمرک مقصد، معتبر خواهد بود.

ماده‌ی ۱۰

۱- تسویه‌ی عملیات تیر، باید بدون هیچ تاخیری انجام شود.

۲- مقام‌های گمرکی هیچ کشوری، پس از تسویه‌ی عملیات تیر، دیگر نمی‌توانند پرداخت مبالغ مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۸ را، از موسسه‌ی ضامن مطالبه نمایند، مگر این‌که، گواهی‌نامه‌ی پایان عملیات تیر، به‌صورت نادرست، یا تقلبی ارایه شده، و یا عملیات تیر، تسویه نشده باشد.

ماده‌ی ۱۱

۱-هرگاه عملیات تیر تسویه نشده باشد، مقام‌های ذی‌صلاح، حق ندارند پرداخت مبالغ مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۸ را، از موسسه‌ی ضامن، مطالبه نمایند، مگر این‌که، ظرف یک سال از تاریخ پذیرش کارنه‌ی تیر، توسط همان مقام‌ها، به موسسه‌ی ضامن، موضوع عدم تسویه را، به‌طور کتبی، ابلاغ نمایند. درمواردی‌که، گواهی‌نامه‌ی تسویه‌ی عملیات تیر، به‌صورت نادرست، و یا تقلبی ارایه شده باشد، به‌همین نحو عمل می‌شود، با این تفاوت که، مهلت، دو سال خواهد بود.

۲- مطالبه‌ی پرداخت وجوه مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۸، از موسسه‌ی ضامن، دست‌کم، در عرض ۳ ماه، و حداکثر ۲ سال، پس از تاریخ اعلام عدم تسویه‌ی عملیات، یا اعلام این‌که، گواهی‌نامه‌ی تسویه‌ی عملیات تیر، به‌صورت نادرست، یا تقلبی ارایه شده، صورت خواهد گرفت. بااین‌وجود، درخلال دو سال ذکرشده، درمواردی‌که مشمول اقدام‌های قضایی می‌گردد، مطالبه‌ی پرداخت وجوه، باید ظرف یک سال از تاریخ قابل اجراشدن تصمیم دادگاه، صورت گیرد.

۳- موسسه‌ی ضامن، سه ماه پس از تاریخ مطالبه، فرصت دارد تا مبلغ مطالبه‌شده را بپردازد. چنان‌چه ظرف دو سال، پس از تاریخ مطالبه، برای مقام‌های گمرکی، مشخص گردید که هیچ‌گونه تخلفی در عملیات حمل‌ونقل مزبور، صورت نگرفته، مبالغ پرداختی، به موسسه‌ی ضامن، برگشت داده خواهد شد.

شرایط پذیرش وسایل نقلیه و کانتینرها، در کنوانسیون تیر:

ماده ۱۲

برای اینکه وسایل نقلیه جاده ای مشمول مقررات گردد باید از لحاظ ساختمان و تجهیزات خود مطابق با شرایط مقرر در ضمیمه ۲ این کنوانسیون بوده و طبق رویه مذکور در ضمیمه شماره ۳ این کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفته باشند .

ماده ۱۳

۱- برای این که کانتینرها مشمول مقررات بخشهای ( الف و ب ) در این فصل قرار گیرند باید طبق شرایط مقرر در قسمت اول – ضمیمه ۷ ساخته شوند و همچنین باید مطابق با رویه مذکور در قسمت دوم همان ضممیه نیز مورد تایید قرار گرفته باشند .

۲- کانتینرهایی که به موجب کنوانسیون گمرکی کانتینرها مورخ ۱۹۵۶ و موافقت نامه های منتج از آن منعقده تحت توجهات سازمان ملل ، کنوانسیون گمرکی کانتینرها مورخ ۱۹۷۲ و یا هر سند بین المللی دیگری که ممکن است جانشین کنوانسیون اخیر گردد و یا آن را اصلاح نماید و برای حمل کالاهای تحت لاک و مهر گمرکی مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته اند مطابق با مقررات بند ۱ در فوق تلقی گردیده و باید بدون نیاز به تأیید بیشتر جهت حمل به موجب رویه حمل و نقل تیر مورد پذیرش قرار گیرند.

ماده ۱۴

۱- هر یک از طرف های متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که اعتبار تایید وسایل نقلیه جاده ای زمینی یا کانتینرهایی که با شرایط مندرج در موارد ۱۲ و ۱۳ در فوق مطابقت ندارند را رد نماید . ولی با این وجود ، چنان چه طرف های متعاهد متوجه شوند ، نقایص موجود کم اهمیت بوده و احتمال قاچاق نیز وجود ندارد از به تأخیر انداختن حمل کالاها خودداری خواهند کرد .

۲-هر گونه وسایل نقلیه یا کانتینر قبل از اینکه برای حمل کالای با لاک و مهر گمرکی مورد استفاده قرار گیرد ، چنان چه با شرایط مقرر در هنگام اخذ پذیرش و تاییدیه مطابقت نداشته باشد باید به حالت اولیه برگردانده شده یا مجدداً برای اخذ پذیرش و تاییدیه معرفی شود .

رویه‌ی حمل‌ونقل کالاها، تحت پوشش کارنه‌ی تیر :

ماده‌ی ۱۵

۱- برای ورود موقت وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، و یا کانتینرهایی که جهت حمل کالاها، تحت رویه‌ی حمل‌ونقل تیر، مورد استفاده قرار می‌گیرند، هیچ سند گمرکی خاصی نباید درخواست شود، و هیچ تضمینی نیز، نباید جهت وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، و یا کانتینرهای مزبور، مطالبه گردد.

۲- مفاد بند ۱ این ماده، موجب آن نخواهد شد که طرف متعهدی، برای حصول اطمینان از خروج مجدد وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، و یا کانتینرها، پس از اتمام و تکمیل عملیات تیر، و اجرای تشریفات مقرر در قانون ملی خود، در گمرک مقصد را، مطالبه ننماید.

ماده‌ی ۱۶

هنگامی‌که یک وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، یا وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، روش حمل‌ونقل تیر را اجرا می‌نماید، باید یک پلاک مستطیل شکل، با درج کلمه‌ی « تیر » (TIR)، طبق مشخصات مذکور، در ضمیمه‌ی ۵ این کنوانسیون، به‌قسمت جلو و پشت وسیله‌ی نقلیه، یا وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای نصب نماید. این پلاک‌ها، باید به‌نحوی نصب گردد که، به‌وضوح قابل رویت باشند. آن‌ها باید متحرک بوده، یا به‌نحوی نصب، و طراحی شوند که، قابل ارایه‌کردن بوده، یا بتوان آن‌ها را پوشش داد یا تا کرد (پس از خاتمه‌ی عملیات تیر)، یا به‌نحو دیگری که گویای عدم اجرای حمل‌ونقل تیر باشد، نشان داد.

ماده‌ی ۱۷

۱- برای هر وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای یا کانتینر، فقط یک کارنه‌ی تیر صادر خواهد شد. با این وجود، می‌توان یک کارنه‌ی تیر را، برای یک وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، و یا چندین کانتینر، که در یک وسیله‌ی نقلیه، یا در یک وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، بارگیری شده‌اند، صادر کرد. دراین‌صورت، در مانیفست تیر، کالاهایی که تحت کارنه‌ی تیر هستند، در محتویات هر وسیله‌ی نقلیه، یا هر وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، و یا هر کانتینر، باید به‌طور جداگانه، ذکر شود.

۲- کارنه‌ی تیر، فقط برای یک بار معتبر خواهد بود. کارنه‌ی مزبور، باید دست‌کم، حاوی تعداد صفحات جدا شدنی لازم، برای عملیات تیر باشد.

ماده‌ی ۱۸

هر عملیات حمل‌ونقل تیر، می‌تواند، شامل چند گمرک مبدا و مقصد شود، ولی تعداد گمرکات مبدا و مقصد، نباید از ۴ فقره بیش‌تر شود. درصورتی‌که کارنه‌ی تیر، مورد پذیرش کلیه‌ی گمرکات مبدا قرار گرفته باشد، می‌توان آن‌را، فقط به گمرکات مقصد، ارایه کرد.

ماده‌ی ۱۹

همراه با کارنه‌ی تیر، کالاها، وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، و یا کانتینر، باید (جهت بررسی) به (مقام‌های) گمرک مبدا، ارایه شود. مقام‌های گمرکی کشور مبدا، برای حصول اطمینان از درستی و صحت مانیفست کالا، و برای الصاق مهر و موم گمرکی، و یا برای بازرسی مهر و موم گمرکی، که تحت مسولیت و نظارت مقام‌های گمرکی فوق‌الذکر، به‌وسیله‌ی افراد مجاز، الصاق شده، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.

ماده‌ی ۲۰

مقام‌های گمرکی، می‌توانند در طول مسیر، در قلمرو کشور خود، محدودیت زمانی، تعیین و مقرر نمایند، که وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی، یا کانتینر، در مسیر مشخص شده، حرکت کنند.

ماده‌ی 21

 

در هریک از گمرکات بین‌راهی، و گمرکات مقصد، وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینر، همراه با بار و کارنه‌ی تیر مربوطه، باید جهت کنترل و بازرسی، به مقام‌های گمرکی، ارایه گردند.

ماده‌ی ۲۲

۱- مقام‌های گمرکات بین‌راهی، در هریک از طرف‌های متعهد، به‌طور کامل، مگر هنگامی‌که کالاها را، طبق بند ۲ ماده‌ی ۵، مورد بازرسی قرار می‌دهند، باید مهر و موم گمرکی طرف متعهد دیگر را، درصورت سالم و دست‌نخورده‌بودن، بپذیرند. درصورتی‌که از لحاظ بازرسی، ضرورت داشته باشد، مقام‌های گمرکی فوق‌الذکر، می‌توانند مهر و موم خود را نیز، به آن اضافه نمایند.

۲- لاک و مهر گمرکی پذیرفته شده، به‌نحو فوق، توسط یک طرف متعهد، در قلمرو گمرکی آن طرف متعهد، باید از همان حمایت قانونی‌ای که در مورد لاک و مهرهای ملی خود اعمال می‌کند، برخوردار گردد.

ماده‌ی ۲۳

مقام‌های گمرکی نباید الزام نمایند که:

ـ وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینرها، در قلمرو کشورشان، با هزینه‌ی موسسات حمل‌ونقل، اسکورت شوند.

ـ وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای، وسایل نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، و یا کانتینرها، و نیز بار آن‌ها، در طول راه، مورد بازرسی قرار گیرند، مگر در موارد خاص.

ماده‌ی ۲۴

درصورتی‌که مقام‌های گمرکی، محموله‌ی یک وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینری را، در جریان سفر، و یا در یک گمرک بین‌راهی مورد بازرسی قرار دهند، باید مشخصات لاک و مهرهای جدید الصاق شده، و نیز، بازرسی‌های صورت‌گرفته را، در کارنه‌ی تیر، مورد استفاده در کشورشان، در ته قبض‌های مربوطه، و نیز در اسناد باقی‌مانده، در کارنه‌ی تیر مزبور، ثبت نمایند.

ماده‌ی ۲۵

درصورتی‌که لاک و مهر گمرکی، به‌صورتی غیر از شیوه‌ی مذکور در مواد ۲۴ و ۳۵، بین راه شکسته شود، یا چنان‌چه کالایی، بدون شکستن این لاک ومهرها، از بین رفته، یا صدمه ببیند، رویه‌ی مذکور، در ضمیمه‌ی ۱، در این کنوانسیون، جهت استفاده برای کارنه‌ی تیر، بدون مخدوش‌کردن، زمینه‌ی احتمالی اعمال مقررات قانونی ملی، اجرا خواهد شد، و در صورت‌مجلس گواهی‌شده‌ی کارنه‌ی تیر، قید خواهد شد.

ماده‌ی ۲۶

۱- زمانی‌که قسمتی ازعملیات حمل، تحت پوشش کارنه‌ی تیر، در قلمرو کشوری صورت می‌گیرد که عضو متعهد این کنوانسیون نیست، عملیات حمل‌ونقل تیر، در طول مسیر قلمرو آن کشور، باید به‌حالت تعلیق درآید. دراین‌حالت، مقام‌های گمرکی طرف متعهدی که سفر مزبور، در قلمرو کشور آن‌ها ادامه می‌یابد، باید کارنه‌ی تیر را، برای ادامه‌ی عملیات حمل‌ونقل تیر، مورد پذیرش قرار دهند، مشروط بر این‌که، لاک و مهرهای گمرکی، یا علایم مشخصه، دست‌نخورده و سالم، باقی مانده باشند.

۲- همان رویه، درمورد قسمتی از سفر، در سرزمین طرف متعهدی که، به‌علت وجود رویه‌های ساده‌تر ترانزیت گمرکی، یا به‌علت عدم لزوم استفاده از رژیم ترانزیت گمرکی، کارنه‌ی تیر، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اعمال می‌گردد.

۳- درچنین مواردی، گمرکاتی که عملیات تیر در آن‌ها، به‌حالت تعلیق درآمده، یا ادامه پیدا کرده است، باید به‌ترتیب، گمرکات خروجی بین‌راهی، و گمرکات ورودی بین‌راهی، تلقی گردند.

ماده‌ی ۲۷

به‌موجب مقررات این کنوانسیون، به‌خصوص مفاد ماده‌ی ۱۸، گمرک مقصد دیگری، می‌تواند جانشین گمرک مقصد قبلی گردد.

ماده‌ی ۲۸

۱- مقام‌های گمرک، باید بدون هیچ تاخیری، خاتمه‌ی عملیات تیر را گواهی نمایند. خاتمه‌ی عملیات تیر، می‌تواند به‌صورت بدون قید و شرط، یا به‌طور مشروط، گواهی شود. هرگاه خاتمه‌ی عملیات تیر، با قید و شرط گواهی شود، این مطلب باید طبق حقایق و علل مربوط به خود عملیات تیر باشد. این حقایق و علل، باید روشن و واضح، در کارنه‌ی تیر قید گردند.

۲- درمواردی‌که کالاها، تحت رویه‌ی گمرکی دیگری، یا تحت سیستم نظارت گمرکی دیگری قرار دارند، کلیه‌ی تخلفاتی که ممکن است تحت این رویه‌ی گمرکی، یا با سیستم نظارت گمرکی صورت گیرد، نباید به دارنده‌ی کارنه‌ی تیر، یا هر شخص دیگری که از طرف او عمل می‌کند، نسبت داده شود.

مقررات مربوط به حمل‌ونقل کالاهای سنگین یا حجیم :

ماده‌ی ۲۹

۱- مقررات این بخش، تنها در مورد حمل کالاهای سنگین، یا حجیم، که در ماده‌ی ۱ بند ۱۴، در این کنوانسیون، تعریف شده‌اند، اعمال می‌گردد.

۲- در موارد اعمال مقررات این بخش، و نیز، درصورت موافقت مقام‌های گمرک مبدا، کالاهای سنگین یا حجیم را می‌توان، با وسایل نقلیه، یا کانتینرهای لاک و مهر نشده، حمل کرد.

۳- مقررات این بخش را، درصورتی می‌توان اعمال کرد که، به‌نظر گمرک مبدا، کالاهای سنگین و حجیم مورد حمل، یا هرنوع لوازم همراه آن‌ها را بتوان، با سهولت، با مراجعه به توضیحات ارایه‌شده تشخیص داد، یا به آن‌ها لاک و مهر، یا علایم مشخصه الصاق نمود، تا از هرگونه تعویض، و یا برداشت کالاها، بدون این‌که مشهود و مشخص باشد، جلوگیری گردد.

ماده‌ی ۳۰

کلیه مقررات این کنوانسیون، به‌جز آن‌ها که به‌موجب مقررات این بخش، مستثنا می‌گردند، قابل اِعمال به حمل‌ونقل کالاهای سنگین و حجیم، که طبق رویه‌ی تیر صورت می‌گیرد، می‌باشند.

ماده‌ی ۳۱

مسولیت موسسه‌ِ ضامن، نه‌تنها، شامل کالاهای مذکور، در کارنه‌ی تیر می‌گردد، بلکه شامل آن دسته از کالاهایی که در کارنه‌ی تیر، قید نشده‌اند، ولی در قسمت بارگیری قرار داشته، و یا در میان کالاهای مذکور، در کارنه‌ی تیر جای داده شده باشند هم، می‌شود.

ماده‌ی ۳۲

در روی جلد، و کلیه‌ی اسناد کارنه‌ی تیر، باید عبارت « کالاهای سنگین یا حجیم »، با حروف درشت و پررنگ، و به زبان انگلیسی یا فرانسه، نوشته شود.

ماده‌ی ۳۳

مقام‌های گمرک مبدا، می‌توانند ضمیمه‌نمودن اسنادی نظیر صورت بسته‌بندی، تصاویر، نقشه‌ها و غیره، به کارنه‌ی تیر را، جهت شناسایی کالاهای مورد حمل، درخواست نمایند. دراین‌صورت، این مقام‌ها، باید اسناد مزبور را پشت‌نویسی، و یک نسخه از اسناد فوق، باید به‌داخل (پشت) جلد کارنه‌ی تیر، ضمیمه، و در کلیه‌ی مانیفست‌های کارنه‌ی تیر، به اسناد فوق، اشاره شود.

ماده‌ی ۳۴

مقام‌های گمرکات بین‌راهی هریک از طرف‌های متعهد، باید لاک و مهر گمرکی، یا علایم مشخصه‌ای که توسط مقام‌های ذی‌صلاح طرف متعهد دیگر، نصب گردیده را، بپذیرند، ولی بااین‌وجود، این مقام‌ها، می‌توانند لاک و مهر، یا علایم مشخصه‌ی دیگری، به کالا الصاق کنند. آن‌ها باید، مشخصات لاک و مهرها، یا علایم مشخصه‌ی جدید را، در اسناد کارنه‌ی تیر، مورد استفاده در کشور خود، در ته‌قبض‌های مربوطه، و در اسناد باقیمانده، در کارنه‌ی تیر، ثبت نمایند.

ماده‌ی ۳۵

اگر مقام‌های گمرکی، بار را در گمرک بین‌راهی، یا در طول مسیر، مورد بازرسی قراردهند، و مجبور شوند لاک و مهرها را بشکنند، یا علایم مشخصه را پاک نمایند، باید لاک و مهرها، یا علایم مشخصه‌ی جدید را، در اسناد کارنه‌ی تیر، مورد استفاده در کشور خود، در ته‌قبض‌های مربوطه، و در اسنادی که در کارنه‌ی تیر باقی مانده است، قید نمایند.

تخلف از مقررات کنوانسیون تیر :

ماده‌ی ۳۶

درصورت هرگونه تخلف از مقررات این کنوانسیون، شخص متخلف، در کشور محل وقوع تخلف، مشمول مجازات مقرر در قانون آن کشور، خواهد گردید.

ماده‌ی ۳۷

هرگاه نتوان سرزمین محل وقوع تخلف را مشخص کرد، سرزمین طرف متعهدی که در آن تخلف کشف شده، محل وقوع تخلف، تلقی خواهد شد.

ماده‌ی ۳۸

۱- هریک از طرفهای متعهد، حق دارد هر فرد مجرمی را که نسبت به قانون و مقررات گمرکی مشمول حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، مرتکب تخلف مهمی شده است، از مزایای این کنوانسیون، به‌طور موقت یا دائم، محروم نماید.

۲- این محرومیت، باید ظرف مدت یک هفته، به مقام‌های صلاحیت‌دار کشور متعهدی که شخص متخلف، در قلمرو آن مستقر است، یا زندگی می‌کند، به موسسات ضامن در کشور، یا قلمرو گمرکی محل وقوع تخلف، و نیز، به هیات اجرایی کارنه‌ی تیر، ابلاغ شود.

ماده‌ی ۳۹

زمانی‌که عملیات تیر، از جهات دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد:

۱- طرف‌های متعهد، نباید تخلفات جزیی، در مورد رعایت محدودیت زمانی، یا مسیرهای تعیین شده را، درنظر بگیرند.

۲- به‌همین ترتیب، تفاوت‌های بین مشخصات مذکور در مانیفست کالاهای کارنه‌ی تیر، و محتویات واقعی یک وسیله‌ی نقلیه‌ی جاده‌ای، وسیله‌ی نقلیه‌ی ترکیبی جاده‌ای، یا کانتینر، درزمانی‌که، مدارکی ارایه گردد، و مقام‌های صلاحیت‌دار را، مجاب نماید که این اختلاف‌ها، در اثر خطای عمدی، یا به واسطه‌ی اهمال، در زمان بارگیری یا ارسال کالاها، یا درهنگام صدور مانیفست بوده است، به‌عنوان تخلف دارنده‌ی کارنه‌ی تیر، از مقررات این کنوانسیون، تلقی نخواهد گردید.

ماده‌ی ۴۰

مقام‌های گمرکات کشورهای مبدا و مقصد دارنده‌ی کارنه‌ی تیر را، در رابطه با اختلاف‌هایی که ممکن است در آن کشورها کشف شود، مسول نخواهند دانست، مشروط بر این‌که، اختلاف‌های مزبور، درواقع، ناشی از اعمال رویه‌های گمرکی‌ای باشد که قبل، یا بعد از عملیات حمل‌ونقل تیر، صورت گرفته، و دارنده‌ی کارنه، در آن‌ها، دخالتی نداشته است.

ماده‌ی ۴۱

هرگاه مقام‌های گمرکی، اطمینان حاصل نمایند، کالاهای مذکور در مانیفست کارنه‌ی تیر، در اثر حادثه، یا شرایط غیرمترقبه (فورس‌ماژور)، نابود شده، یا به‌طور قطعی، مفقود شده‌اند، یا به‌علت ماهیت خود، نقصان و کسری دارند، کالاهای فوق را، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‌ای که به‌طور معمول اخذ می‌گردند، معاف خواهند کرد.

ماده‌ی ۴۲

به‌محض دریافت درخواست، حاوی دلایل مربوط، از سوی یک طرف متعهد، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعهد دخیل در عملیات حمل‌ونقل تیر، کلیه‌ی اطلاعات موجود و مورد نیاز، جهت اجرای مفاد مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ را، در اختیار طرف متعهد متقاضی، قرار خواهند داد.

ماده‌ی ۴۲ ، مکرر

مقام‌های صلاحیت‌دار، با هم‌کاری نزدیک، با موسسات مزبور، باید برای حصول اطمینان از استفاده‌ی صحیح از کارنه‌های تیر، کلیه‌ی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. برای تحقق این امر، آن‌ها می‌توانند یک سری تدابیر کنترلی ملی که دراین‌خصوص، توسط مقام‌های ذی‌صلاح، جهت تطبیق با مقررات این کنوانسیون، صورت می‌گیرد را، فوری، به اطلاع هیات مدیره‌ی اجرایی برسانند. تدابیر مربوط به کنترل‌های بین‌المللی، توسط کمیته‌ی اداری، پذیرفته می‌شود.

و تمام .

 

ترابری در تبریز ترابری شهرام ترابر .

بیشتر بدانید :

ترابری در تبریز :

حمل و نقل ترکیبی چیست :

قانون های دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی :

بارنامه هوایی :

بارنامه زمینی :

بارنامه ریلی :

اسیب شناسی حمل و نقل هوایی :

اشنایی با کالای وادراتی از المان:

محدودیت حمل هوای کالای خطرناک:

 

بالا